Polityka prywatności Hauron

I. Wstęp

1.Platforma HAURON prowadzona przez Marcina Karol, przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą T-Media Marcin Karol, z adresem stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Sosnowa 7a, 11-300 Biskupiec, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o numerze NIP: 7393605530, REGON: 281356319, e-mail: (dalej: T-MEDIA), dokłada wszelkiej staranności, by chronić́ prywatność́ wszystkich użytkowników platformy HAURON.

II. Zasady ogólne

1. T-MEDIA przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych Klientów i Użytkowników, które są̨ przetwarzane z zachowaniem przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2. T-MEDIA jest uprawniony do komunikowania się̨ z Użytkownikami i Klientami za pośrednictwem podanych adresów poczty elektronicznej.

3. T-MEDIA oświadcza, że czyni wszelkie starania, aby chronić́ dane Użytkowników i Klientów przed nielegalnym przetwarzaniem.

4. T-MEDIA nie może wykluczyć́ ryzyka nielegalnego przetwarzania danych, w tym zniszczenia bądź́ ujawnienia osobom nieuprawnionym z przyczyn niezależnych od T-MEDIA, za co nie ponosi odpowiedzialności.

5. T-MEDIA będzie przetwarzał dane osobowe wskazane w niniejszej Polityce, takie jak: imię̨ i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz nazwa firmy.

6.T-MEDIA, może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

7. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów T-MEDIA, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. Poszczególne dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wskazanymi powyżej aktami prawnymi

III. Użytkownicy i Klienci

1. T-MEDIA informuje, że przetwarza na podstawie aktów prawnych wyżej wskazanych dane osobowe Użytkownika i Klienta w celu świadczenia usługi przez platformę HAURON jak i skutecznej obsługi.

2. Użytkownik może udzielić́ zgody na przetwarzanie danych – adresu poczty elektronicznej w celu marketingu bezpośredniego usług platformy HAURON w trakcie i po zakończeniu świadczenia usługi na platformie HAURON.

3. Udzielona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.

4. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim.

IV. Postanowiena końcowe

1. T-MEDIA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce.

2.Nowa wersja Polityki wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

3. W zakresie nieuregulowanych w Polityce zastosowanie znajdą przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Polityki jest Sąd właściwy dla siedziby T-MEDIA, jeżeli nie znajdzie zastosowania właściwość wyłączna.

5. W sprawach związanych z Polityką prosimy o kontakt na adres: contact@hauron.com .